طرح خرید لوازم تحریر برای ۱۵ دانش آموز با ویژگی ایکتیوز