ورود عضویت

اکتیوز مادرزادی با توارث اتوزومی مغلوب – نوع اریترودرمی اکتیوزی فرم مادرزادی ( Autosomal Recessive Congenital Ichthyosis – Congenital Ichthyosiform Erythroderma Type )